Lễ ký Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ giữa Trung tâm Quản lý luồng không lưu và Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không