Skyguide đánh giá việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo để tự động hóa một số nhiệm vụ giám sát của KSVKL thông qua dự án nghiên cứu AISA