“Thành công bền vững” và “Thách thức” trong Tầm nhìn 2045