Thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động năm 2017 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam