Triển khai nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu lập bản đồ sân bay