Triết lý và lộ trình thực hiện SWIM khu vực Châu Á Thái Bình Dương