Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay: Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013”