Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không kiểm tra vận hành tại chỗ hệ thống thiết bị thông tin liên lạc trên xe Tìm kiếm cứu nạn