Kiểm soát không lưu - mắt xích trọng yếu của hàng không

Kiểm soát không lưu - mắt xích trọng yếu của hàng không

Các phi công và nhân viên kiểm soát trên mặt đất phải giao tiếp mạch lạc với nhau để đảm bảo cất cánh, hạ cánh an toàn, vì chỉ với một lỗi nhỏ, mọi chuyện có khả năng diễn biến xấu đi và... Xem chi tiết