Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khu vực phía Bắc năm 2024