Đảng bộ VATM tham gia Hội nghị quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35