VATM và MITRE ký Hợp đồng triển khai Hỗ trợ kỹ thuật của USTDA