Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Đài Kiểm soát không lưu Cam Ranh và Phi đội 1, Phi đội 2 Lữ đoàn 954 Hải quân