ATTECH: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Chi tiết xem tại đây.