ATTECH công khai thông tin

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Chi tiết xem tại đây.