Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam 06 tháng đầu năm 2023

Chi tiết xem tại đây.