Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam năm 2022

Chi tiết xem tại đây.