Công bố thông tin về Chế độ tiền lương, tiền thưởng của VATM

Chi tiết, tại:

1. Quyết định số 438/QĐ-HĐTV ngày 23/10/2013.

2. Quyết định số 2836/QĐ-QLB ngày 16/6/2014.