Công khai giao dự toán NSNN năm 2023

STT Tên báo cáo Năm/Kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023 Năm 2023 Mẫu số 01/QĐ-CKNS6 62/QĐ-QLB 06/01/2023 QĐ 62/QĐ-QLB