Công khai thông tin nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng phòng SIM 3D 1800 mở rộng phục vụ huấn luyện kiểm soát tại sân.

- Tổ chức chủ trì: Công ty Quản lý bay miền Nam.

Chi tiết xem tại đây.