Công khai thông tin nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng công cụ huấn luyện thực hành trên hệ thống giả định trực tuyến cho kiểm soát viên không lưu.

- Tổ chức chủ trì: Công ty Quản lý bay miền Nam.

Chi tiết xem tại đây.