Công khai thông tin tài chính 9 tháng đầu năm 2015 của VATM