Công khai thông tin tài chính năm 2015 của VATM

Chi tiết gồm:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch thu chi tài chính năm 2015 (tải tại đây)

2. Bảng cân đối kế toán (tải tại đây

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (tải tại đây)

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách (tải tại đây)

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tải tại đây)

6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Phần 1 (tải tại đây), Phần 2 (tải tại đây), Phần 3 (tải tại đây).