Công khai thông tin tài chính Quý I năm 2015 của VATM

Chi tiết tại:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch thu chi Tài chính Quý I năm 2015 xem tại đây!;

- Bảng cân đối kế toán xem tại đây!;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh xem tại đây!;

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách xem tại đây!;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ xem tại đây!;

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính xem tại đây!.

Ban Biên tập