Quyết định về việc Giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay năm 2015 cho VATM

Quyết định số 1164/QĐ-CHK ngày 23/06/2015 của Cục HKVN, xem tại đây!