Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp, viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2014 cho Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết Quyết định số 286/QĐ-HĐTV ngày 24/06/2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, xem tại đây!