Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

STT Tên báo cáo Năm/Kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 Năm 2022   2909/QĐ-QLB 7/7/2023

QĐ 2909/QĐ-QLB