Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm Dịch vụ thương mại Quản lý bay

Xem chi tiết tại đây!