Thông báo tuyển chọn học viên để đào tạo Đại học chuyên ngành Quản lý hoạt động bay, hình thức đào tạo vừa làm vừa học tại Học viện HKVN