Thông báo về kế hoạch kiểm tra năng lực và khám sức khỏe đối với ứng viên tham dự tuyển chọn để đào tạo Kiểm soát viên không lưu tại Airways New Zealand theo hình thức xã hội hóa năm 2018