Tổ chức thành công điều hành khai thác vị trí Kiểm soát mặt đất (GCU) tại Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận- Tại sân Cam Ranh