Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024; Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024