Trung tâm Quản lý luồng không lưu tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và Liên đoàn Lao động tổ chức