Trung ương Đoàn và Đoàn Bộ GTVT ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Đoàn thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong năm 2023