VATM tổ chức tập huấn Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và văn bản pháp luật có liên quan