VATM: Bế giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý các Đài Kiểm soát không lưu sân bay địa phương khóa 2