Ban Lãnh đạo Trung tâm Quản lý luồng không lưu tăng cường kiểm tra các vị trí trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn