Chủ tịch Lê Hoàng Minh đến thăm và làm việc với Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân