Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đến thăm chúc Tết cán bộ nhân viên Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài