Các tổ chức đảng trực thuộc cần triển khai thực hiện tốt Quy định 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư