Chủ tịch Lê Hoàng Minh tiếp và làm việc với Tham tán thương mại Hoa Kỳ