Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội thảo công tác phối hợp điều hành bay