Đội Radar Nội Bài thực hiện công tác bảo dưỡng chuyển mùa 6 tháng đầu năm 2024