Học tập thực tế và định hướng giáo dục truyền thống