Lễ ra quân đầu năm công trình Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh