Quyết định về việc Ban hành tổ chức tuyển chọn học viên để đào tạo cơ bản Kiểm soát viên không lưu tại nước ngoài (Airways New Zealand) theo hình thức xã hội hóa (cá nhân tự túc kinh phí) năm 2018