Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của VATM

Chi tiết Quyết định số 1327/QĐ-CHK ngày 10/7/2015 của Cục HKVN, xem tại đây!