Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020 của VATM

Chi tiết Quyết định số 3157/QĐ-CHK ngày 11/7/2013 của Cục HKVN, xem tại đây!