Thông báo đính chính nguyện vọng dự thi tuyển dụng lao động của ứng viên