Thông báo kiểm tra phỏng vấn và hướng cách làm bài trên phần mềm xét tuyển KSVKL - Đợt tuyển dụng ứng viên để đào tạo Kiểm soát viên không lưu năm 2013